REGULAMIN OGÓLNY USŁUG KOLOMNIE.PL

Niniejszy Regulamin Ogólny określa warunki korzystania z platformy internetowej w wersji Beta, znajdującej się pod adresem kolomnie.pl (zwaną dalej „Platformą”) oraz Aplikacji Kołomnie.pl.

Uwzględniając fakt funkcjonowania serwisu w formie Beta, każdorazowy użytkownik wchodząc na serwis i korzystając z jego funkcji wyraża zgodę na pozostanie Beta-testerem serwisu w szczególności by przyczynić się do zwiększenia jego atrakcyjności rynkowej, jakości, wydajności, stabilności i poprawy błędów, jednocześnie godząc się na wykonywanie względem serwisu działalności wolontariackiej. Serwis kołomnie.pl jednocześnie informuję że nie jest w pełni gotowy i mogą występować w serwisie na czas trwania testów Beta drobne błędy, niedostosowania, glitche, zaniki danych i funkcjonalności na co każdorazowo każdorazowy tester się godzi.

Regularnie aktualizujemy niniejszy Regulamin w celu wyjaśnień naszych praktyk bądź też dostosowując go do nowych funkcjonalności w serwisie. Przyjmuje się, iż każdorazowo Beta-tester serwisu zaznajomił się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

Beta-tester zdaje sobie sprawę i akceptuje swoją rolę i wkład w rozwój serwisu i jednocześnie wyraża zgodę na drobne błędy i niedoskonałości serwisu a swoją rolę traktuje woluntarystycznie. Jednocześnie każdorazowy beta-tester akceptuje i podkreśla fakt współdziałania w dobrej wieże z serwisem kołomnie.pl i wyzbywa się względem serwisu wszelkich roszczeń w związku z wyżej wymienionymi możliwymi wadami serwisu do czasu zakończenia fazy Beta.

Przed przystąpieniem do korzystania z Platformy lub Aplikacji, Beta-tester (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem Ogólnym oraz Polityką Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Ogólnego. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Platformy oraz Aplikacji, dostarczane są i świadczone przez Kolomnie.pl sp. z o.o. (zwaną dalej „Kołomnie”, „my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000553055 o numerze NIP 7010477977, REGON 361278767 o kapitale zakładowym w wysokości 13.150 PLN, która jest właścicielem i administratorem Platformy oraz Aplikacji.

Regulamin Ogólny i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na Platformie lub przez Aplikację, a także - na Twoje żądanie - w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Ogólnego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Platformy lub Aplikacji. Niektóre dostarczane przez Kołomnie specjalne funkcjonalności, w szczególności dla Użytkowników korzystających z Platformy komercyjnie (Usługodawców), mogą być objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu Ogólnego. W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem Ogólnym a warunkami dotyczącymi takiej funkcjonalności specjalnej, pierwszeństwo mają warunki jej dotyczące. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego, nie możesz korzystać z Usług.

Platforma i Aplikacja mają na celu ułatwienie Ci pozyskanie informacji o atrakcjach i miejscach np. usługowych czy rozrywkowych, w okolicy miejsca, w którym w danym momencie się znajdujesz. W związku z tym, że informacje te są wypadkową Twojej geolokalizacji oraz danych, które udostępniają samodzielnie o sobie Usługodawcy lub osoby odwiedzające Lokal, Promocję albo Wydarzenie, Kołomnie nie może zagwarantować, że ich trafność będzie stuprocentowa i każdorazowo aktualna.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie Ogólnym:

Aplikacja

oprogramowanie o nazwie kołomnie.pl (beta), przeznaczone do instalacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika

Usługodawca

Użytkownik posiadający aktywne Konto w ramach Platformy i który dostarcza informacje oraz dane na Platformę dotyczące Lokalu lub Wydarzenia, w szczególności może to być właściciel Lokalu lub organizator Wydarzenia

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna pod adresem kolomnie.pl/privacy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Ogólnego i jest jego integralną częścią

Profil

dedykowana danemu Użytkownikowi część Platformy, zawierająca publicznie dostępne dane o Tobie

Regulamin Ogólny

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy i Aplikacji

Treści

wszelkiego rodzaju materiały zamieszczane przez Użytkowników na Platformie, w szczególności w postaci opinii i komentarzy oraz danych w ramach Profilu

Umowa

porozumienie zawierane między Kołomnie a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin Ogólny

Usługa/Usługi

bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kołomnie, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy i Aplikacji, służących w szczególności wyszukiwaniu Wydarzeń i Lokali oraz zamieszczaniu Treści

Wydarzenie

impreza, wystawa, dedykowane spotkanie lub inne wydarzenie okolicznościowe, o którym ogłoszenie znajduje się w ramach zewnętrznych serwisów internetowych

 1. PLATFORMA

  1.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

  1.1.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy,

  1.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i konto społecznościowe w ramach serwisu www.facebook.com, www.instagram.com, www.yelp.com, www.twitter.com lub www.foursquare.com;

  1.1.3. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 45.0 i nowsza, FireFox 40.0 i nowsza, Internet Explorer 9 i nowsza, Opera i nowsza, Safari 7 i nowsza;

  1.1.3. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

  1.2. Platforma w wersji „closed Beta” działa również w ramach Aplikacji i niebawem będzie udostępniona innym Beta-testerom „open Beta”.

  1.3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Ciebie z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

 2. UŻYTKOWNICY

  2.1. Z naszych Usług nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia.

  2.2. Jeżeli jesteś między 13 a 18 rokiem życia, możesz korzystać z Usług w zakresie w jakim możesz nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Cię prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Cię prawa wymagają zgody Twojego opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Twój opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług.

  2.3. Z chwilą rozpoczęcia używania Platformy lub Aplikacji zobowiązujesz się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub powszechnie uważanym za obelżywe.

  2.4. Zobowiązujesz się, że za pomocą Usług oraz w ramach Platformy lub Aplikacji, nie będziesz:

  2.4.1. dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

  2.4.2. podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub Kołomnie;

  2.4.3. naruszać warunków Umowy lub przepisów obowiązującego prawa;

  2.4.4. używać Usług do celów innych niż są one przeznaczone;

  2.4.5. stosować scrappingu, crawlingu lub w inny sposób pozyskiwać baz danych w całości lub w części, tworzonych w ramach Platformy.

  2.5. Zawinione przez Użytkownika naruszenie Regulaminu Ogólnego może spowodować jedną z następujących reakcji Kołomnie:

  2.5.1. ostrzeżenie skierowane do Użytkownika,

  2.5.2. zablokowanie korzystania z Platformy lub Aplikacji.

 3. ŚWIADCZENIE USŁUG

  3.1. Kołomnie.pl (beta) agreguje dane, informacje i materiały o Lokalach, Promocjach i Wydarzeniach, udostępnianych przez Użytkowników, w ramach serwisów www.facebook.com, www.instagram.com, www.twitter.com, www.foursquare.com, www.yelp.com, serwisów afiliacyjnych lub partnerskich Kołomnie oraz udostępniane przez samych Usługodawców.

  3.2. Kołomnie dostarcza wersję testową (beta) generowanych treści i materiałów dotyczących Lokali, Promocji i Wydarzeń.

  3.3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Ciebie z którejkolwiek Usługi, między Tobą a Kołomnie zawierana jest Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas oznaczony korzystania przez Ciebie z Usługi. Każda z Umów może zostać wypowiedziana przez Ciebie w każdej chwili bez podania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Kołomnie albo zaprzestania ich używania. Możesz też zrezygnować z Usług poprzez powstrzymanie się od korzystania z nich.

  3.4. Na podstawie niniejszego Regulaminu Ogólnego, Kołomnie udziela Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Serwisu wyłącznie na własne potrzeby. Licencja ta udzielana jest Użytkownikowi wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Ogólnego i trwa przez cały czas Twojej aktywności w serwisie. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności serwisu, będą podlegać niniejszemu Regulaminowi Ogólnemu.

  3.5. Licencja oraz inne prawa udzielane Ci przez Kołomnie ograniczone są następującymi obostrzeniami:

  3.5.1. nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wypożyczać czy zbywać oraz w każdy inny sposób redystrybuować pośrednio lub bezpośrednio, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Kołomnie, elementów Usług lub Platformy,

  3.5.2. modyfikować, kompilować, przeformułowywać Usług, a także wykorzystywać i opracowywać własności intelektualnej należącej do Kołomnie do tworzenia własnych produktów i usług,

  3.5.3. wykorzystywać własności intelektualnej należącej do Kołomnie w bezprawnym celu lub na naszą niekorzyść. Nawet jeżeli korzystasz z Usług lub Platformy w ramach dozwolonego użytku, nie możesz pozbawiać ich oznaczeń copyrightowych albo innych odpowiednich oznaczeń.

  3.6. Kołomnie jest uprawnione do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej warunków z winy Użytkownika, co będzie oznaczało, iż nie będziesz mógł korzystać z Aplikacji i Usług.

 4. PROFIL

  4.1. Użytkownik nie może tworzyć Profilu:

  4.1.1. który byłby zupełnie niezależny od jego tożsamości, w szczególności zakazane jest tworzenie Profili fałszywych, fikcyjnych lub podszywających się pod osoby trzecie;

  4.1.2. służącego do rozsyłania spamu lub niezamówionej informacji handlowej;

  4.1.3. o charakterze pornograficznym

  4.1.4. który w inny sposób niezgodny jest z ideą lub celem Platformy.

  4.2. Tworząc Profil:

  4.2.1. zezwalasz na rozpowszechnianie w ramach funkcjonalności Platformy swojego wizerunku umieszczonego w Profilu, jak również oświadczasz, iż jesteś uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia;

  4.2.2. zezwalasz na rozpowszechnianie wizerunków umieszczonych przez siebie na Platformie w celu świadczenia Usług przez Kołomnie oraz korzystania z funkcjonalności Platformy, jak również oświadczasz, iż osoby, których wizerunek przedstawiasz na Platformie, udzieliły takiego zezwolenia.

 5. NEWSLETTER

  5.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Kołomnie na rzecz Usługodawców.

  5.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia taką Usługę za pomocą formularza dostępnego na stronie Kołomnie poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „subskrybuj”.

  5.3. Z chwilą aktywowania przycisku „subskrybuj”, pomiędzy Kołomnie a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

  5.4. Usługodawca może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres e-mail kontakt@kolomnie.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

 6. TREŚCI I KOMENTARZE

  6.1. Wszelkie dane i informacje oraz inne materiały, które wprowadzasz do Platformy, stanowią Treści. Wprowadzając Treści do Platformy oświadczasz i gwarantujesz, że:

  6.1.1. jesteś właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu Ogólnego,

  6.1.2. Treści nie naruszają praw osób trzecich,

  6.1.2. używanie i rozporządzanie Treściami przez Kołomnie w ramach Usług nie narusza praw osób trzecich.

  6.2. Nie możesz umieszczać w ramach Platformy Treści, które mogą:

  6.2.1. naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,

  6.2.2. upowszechniać łamanie praw osób trzecich lub dóbr osobistych, w tym wskazywać metody ułatwiające dokonywanie naruszeń tych praw lub zachęcać do takich zachowań,

  6.2.3. propagować ideologie oraz metody i praktyki niezgodne z ideą Platformy,

  6.2.4. mieć charakter pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia,

  6.2.5. zawierać groźby, nawoływać do agresji czy zawierać elementy bezpodstawnej przemocy,

  6.2.6. które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,

  6.2.7. być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety",

  6.2.8. zawierać zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

  6.2.9. promować inne strony internetowe lub innych usługodawców internetowych,

  6.2.10. propagować nienawiść na tle rasowych, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym.

  6.3. Niedozwolone są działania w ramach systemu ocen i komentarzy, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wartości Lokali lub Wydarzeń.

  6.4. Nie udzielamy poparcia, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy kompletności, prawdziwości lub wiarygodności jakichkolwiek Treści zamieszczonych za pośrednictwem Usług.

 7. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

  7.1. Kołomnie nie sprawuje bieżącej kontroli ani monitoringu nad materiałami dotyczącymi Lokali, Promocji i Wydarzeń, ani nad Treściami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie.

  7.2. Kołomnie działa w poszanowaniu praw, w szczególności praw własności intelektualnej. Dlatego jeżeli zauważysz treść lub inny materiał naruszający Twoje prawa lub innych Użytkowników czy osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, koniecznie zawiadom o tym Kołomnie. W ten sam sposób możesz również zawiadamiać Kołomnie o naruszeniach Regulaminu Ogólnego, Regulaminu lub obowiązującego prawa.

  7.3. Powiadomienia dotyczące naruszających prawa Treści, informacji, materiałów lub zachowań powinny być wysyłane na adres e-mail: kontakt@kolomnie.pl lub listownie na adres korespondencyjny Kołomnie. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

  7.3.1. dane identyfikujące Użytkownika, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie,

  7.3.2. wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają,

  7.3.3. wskazanie miejsca Platformy, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa, Regulaminu Ogólnego lub Regulaminu.

  7.4. W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 7.3. lub urzędowego zawiadomienia, dostęp treści lub danych zostaje uniemożliwiony, a Kołomnie zawiadomi o fakcie tym Użytkownika, który umieścił na Platformie te treści lub dane. Użytkownik taki ma 7 (siedem) dni roboczych na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Kołomnie usuwa taki materiał.

  7.5. Przypominamy, że uwagi w kwestii działania serwisów społecznościowych oraz reklamacje z tym związane, powinny być zgłaszane do administratorów lub właścicieli tych serwisów. Podobnie, jeżeli uwagi dotyczą działania Lokalu, Promocji lub Wydarzenia, powinny być zgłaszane właścicielowi Lokalu lub organizatorowi Wydarzenia i Promocji.

 8. REKLAMACJE

  8.1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy, Aplikacji i Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy, Aplikacji czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@kolomnie.pl lub adres do korespondencji Kołomnie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.

  8.2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  9.1. Kołomnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

  9.1.1. zawinionego naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu Ogólnego,

  9.1.2. sposobu, w jaki korzystasz z Usług,

  9.1.3. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Platformy, spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Platformy, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Użytkownicy będący konsumentami podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

  9.2. Platforma może zawierać linki do stron lub zasobów/reklam osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Kołomnie nie ponosi odpowiedzialności za:

  9.2.1. dostępność i dokładność takich stron internetowych lub zasobów/reklam osób trzecich; lub

  9.2.2. treści, produkty lub usługi dostępne za pośrednictwem takich stron lub zasobów/reklam osób trzecich. Odnośniki do takich stron lub zasobów/reklam nie oznaczają, że Kołomnie udziela wsparcia takim witrynom lub zasobom/reklamom lub treściom, produktom lub usługom, dostępnym z takich stron internetowych lub zasobów/reklam osób trzecich. Korzystanie z linków i zasobów/reklam osób trzecich następuję na twoje samodzielne i wyłączne ryzyko, co za tym idzie powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz zachować należytą staranność podczas ich wykorzystywania. Pamiętaj, że z chwilą wejścia w link lub reklamę osoby trzeciej zostajesz objęty regulaminem oraz polityką prywatności obowiązującą pod tym linkiem.

 10. ZMIANA REGULAMINU

  10.1. Kołomnie może zmienić niniejszy Regulamin Ogólny z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Kołomnie) lub technicznych (modernizacja Aplikacji, Platformy lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy lub Usług). Nowy Regulamin zostanie niezwłocznie upubliczniony w serwisie Kołomnie. Każdy Beta-tester zobowiązany jest na czas trwania Beta-testów do zaznajomienia się z nowym Regulaminem a jego akceptacja rozumiana będzie jako dalsze korzystanie z serwisu.

 11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  11.1. W razie jakichkolwiek sporów, każdy Beta-tester zobowiązuje się do dążenia do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku niemożności dojścia do rezolucji Beta-tester może się zwrócić o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu powinieneś wystosować, w zależności od Twojej woli, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. Będąc konsumentem możesz również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  12.1. Kontakt i sposób porozumiewania się z Kołomnie:

  - adres e-mail: kontakt@kolomnie.pl

  - adres do korespondencji: Kolomnie.pl sp. z o.o.; ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa

  12.2. Platforma lub Aplikacja może zwierać reklamy, za które Kołomnie otrzymuje wynagrodzenie na zasadach komercyjnych.

  12.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu Ogólnego będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. Umowy zawierane są w języku polskim.

  12.4. Polityka Prywatności, znajdująca się pod tym linkiem kolomnie.pl/privacy stanowi integralną część niniejszego Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu.

  12.4. Data wejścia w życie Regulaminu Ogólnego 1.09.2020 r.


REGULAMIN USŁUGODAWCY KOŁOMNIE.PL

Do Usługodawcy testowego na czas trwania Beta testów serwisu kołomnie.pl stosuje się postanowienia dotyczące Użytkowników testowych (Beta-testerów), zgodnie z Regulaminem Ogólnym, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Niniejszy Regulamin stanowi odpowiednio zmianę lub uzupełnienie Regulaminu Ogólnego. W szczególności, jeżeli w niniejszym Regulaminie pojawiają się pojęcia niewyjaśnione poniżej w definicjach, należy wrócić do treści Regulaminu Ogólnego. Jeżeli jednak w niniejszym Regulaminie istnieje sprzeczność treści z Regulaminem Ogólnym w stosunku do Usługodawcy, pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.

Usługodawca może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu Ogólnego i Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Usługodawca nie akceptuje w szczególności Regulaminu, nie może on korzystać z Platformy ani Usług. Akceptujący Regulamin oświadcza w szczególności, że korzysta z Platformy w ramach działalności zawodowej lub gospodarczej.

Publikacja Lokalu lub Wydarzenia w ramach Platformy oznacza, iż staje się ono ogólnie dostępne do wglądu dla nieograniczonej liczby osób.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Konto

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kołomnie; wydzielona indywidualnie Usługodawcy; Konto umożliwia korzystanie z Usług

Newsletter

bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawcy są informowani o nowościach w ramach Platformy, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Okres Abonamentowy

tygodniowy, miesięczny lub roczny okres świadczenia Usługi, za który Usługodawca uiszcza się Opłaty; Okres Abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca

Opłata

Opłata, której wysokość jest zależna zakresu przedmiotowego Usług, ewentualnie również od Okresu abonamentowego

Opłata

Opłata, której wysokość jest zależna zakresu przedmiotowego Usług, ewentualnie również od Okresu abonamentowego

Regulamin

niniejszy Regulamin świadczenia Usług na rzecz Usługodawców

Tag

znacznik, będący frazą bądź słowem kluczowym dla danego rodzaju usług lub towarów

Umowa

porozumienie zawierane między Kołomnie a Usługodawcą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy oraz Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Usługa/ Usługi

bezpłatne lub odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kołomnie, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy, służących w szczególności publikacji Wydarzeń lub informacji i danych dotyczących Lokali

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1.1. Kołomnie nie udziela żadnych gwarancji handlowych, oprócz tych wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności Kołomnie nie może zagwarantować skuteczności sprzedażowej Lokalu lub Wydarzenia.

  1.2. Kołomnie może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta i/lub Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1.2.1. naruszenia przez Usługodawcę warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;

  1.2.2. podejmowania przez Usługodawcę działań na szkodę innych Usługodawców, osób trzecich lub Kołomnie;

  1.2.3. gdy Kołomnie ma obowiązek wypowiedzieć umowę na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  1.3. Kołomnie o usunięciu Konta/wypowiedzeniu Umowy powiadomi Usługodawcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty e-mail wskazany podczas rejestracji konta na Facebooku, podając jednocześnie podstawę takiego działania.

  1.4. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone na Platformie w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Usługodawcy zostaną usunięte, a Usługodawca utraci do nich bezpowrotnie dostęp.

  1.5. Jeżeli Konto Usługodawcy zostało usunięte przez Kołomnie, w szczególności na skutek dokonanych przez tego Usługodawcę naruszeń Regulaminu, Kołomnie może odmówić świadczenia na rzecz tego Usługodawcy jakichkolwiek dalszych Usług.

  1.6. Kołomnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej i odpowiedzialność Kołomnie zawsze ogranicza się maksymalnie do rzeczywiście poniesionych przez Usługodawcę strat.

  1.7. Kołomnie współpracuje również z partnerami zewnętrznymi, którzy umieszczają w ramach Platformy własne treści reklamowe lub funkcjonalności swoich aplikacji czy innych usług. Usługodawca nie ma wpływu na zakres tych treści lub funkcjonalności, chyba że Kołomnie w indywidualnych przypadkach wskaże inaczej.

 2. KONTO USŁUGODAWCY

  2.1. W celu założenia Konta, Usługodawca dopełnia procedury rejestracji za pomocą wtyczki Facebook. Z chwilą potwierdzenia przez Kołomnie dokonania rejestracji poprzez powiadomienie na Facebooku, pomiędzy Kołomnie a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.

  2.2. W niektórych przypadkach Lokal lub Wydarzenie jest tworzone w ramach Platformy automatycznie, poprzez integrację Platformy z zewnętrznymi serwisami. Jeżeli dany podmiot jest właścicielem Lokalu lub organizatorem Wydarzenia, może zwrócić się do Kołomnie w celu nadania mu uprawnień administratora w stosunku do takiego Lokalu lub Wydarzenia. Po przyznaniu mu takiego statusu przez Kołomnie, tworzone jest mu Konto, a on sam staje się Usługodawcą.

  2.3. Wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie podmiotu (firmy) wskazanego w formularzu rejestracyjnym i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz danego podmiotu (firmy). Konto zakładane jest pod warunkiem uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest nieważna.

  2.4. Kołomnie jest uprawnione do weryfikacji umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy, w szczególności poprzez prośbę o przesłanie dodatkowych informacji weryfikacyjnych.

  2.5. Usługodawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Kołomnie.

  2.6. Umowa o prowadzenie Konta może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w każdej chwili, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Usługodawca posługiwał się w momencie rejestracji Konta). Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Kołomnie.

  2.7. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Usuwając Konto, Usługodawca zrzeka się dalszego korzystania z Usług, również opłaconych. Niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku usunięcia Konta przez Kołomnie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

  2.8. Kołomnie może również usunąć Konto, w ramach którego nie było aktywności przez okres nie krótszy niż 3 (trzy) tygodnie. Informację o usunięciu Konta z powodu braku aktywności, Usługodawca otrzyma na adres e-mail, którym Usługodawca posługiwał się w momencie rejestracji Konta. Kołomnie cofnie usunięcie Konta, jeżeli Usługodawca niezwłocznie odwoła się od tej decyzji, wskazując powód, dla którego Lokal lub Wydarzenie powinno być utrzymane w ramach Platformy.

 3. LOKALE I WYDARZENIA

  3.1. Usługodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach jego Konta, jak i za jego pośrednictwem oraz przez programy afiliacyjne lub partnerskie Usługodawcy. W szczególności jest w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec Kołomnie i wobec osób trzecich za publikowane informacje lub materiały oraz za szkody wynikłe z korzystania z takich informacji i materiałów lub rozporządzania nimi. Jeżeli więc Usługodawca zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kołomnie.

  3.1. Kołomnie agreguje publiczne treści, informacje oraz materiały o Usługodawcach, Lokalach i Wydarzeniach, oraz odnośniki z nimi powiązane automatycznie. Kołomnie nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 4. USŁUGI DODATKOWE (RÓWNIEŻ BETA)

  4.1. Kołomnie oferuje Usługę w postaci możliwości samodzielnego dodawania Tagów przez umożliwienie dodania odpowiednich fraz tekstowych w Koncie administratora Usługodawcy. Tag zostanie opublikowany niezwłocznie z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Kołomnie.

  4.2. Kołomnie oferuje Usługę w postaci możliwości zamieszczenia danych Usługodawcy / reklamy Usługodawcy / linka do strony Usługodawcy w określonej Kategorii. Usługodawca podejmując decyzje odnośnie zakresu danych udostępnionych w ramach Kategorii, sposobu publikacji oraz liczby Kategorii.

  4.3. Kołomnie oferuje Usługę pozycjonowania Lokalu lub Wydarzenia na landing page Platformy. Landing page jest ustalany zgodnie z geolokalizacją Użytkownika

  4.4. Kołomnie oferuje również Usługę w zakresie możliwości zamieszczania przez Usługodawcę materiałów reklamowych - banerów reklamowych na Platformie w jednym z udostępnionych przez Kołomnie w tym celu miejsc/zakładek.

  4.5. Tag lub materiał dostarczony przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi, może być usunięty przez Kołomnie w każdej chwili, jeżeli narusza on cudze prawa lub uzasadnione prawnie interesy, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

  4.6. Materiały dostarczone serwisowi w fazie Beta testów mogą zostać przez serwis samoczynnie usunięte, niecelowo zmienione, zniekształcone, przyporządkowane do innego profilu działalności itp. Dokonujemy wszelkich starań by wyeliminować takie przypadki ale Użytkownik akceptuje taką ewentualność co do dostarczonych przez niego materiałów.

 5. ZMIANA REGULAMINU

  5.1. Kołomnie może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Zmiana niniejszego Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu Ogólnego.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów będą rozwiązywane za pomocą porozumienia stron.

  6.2. Wszelkie sporne kwestie związane z korzystaniem Usługodawcy z Usług podlegają jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Kołomnie.

  6.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Ogólny.

  6.4. Kołomnie uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług w każdym czasie, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług. Takie zmiany nie będą stanowiły zmiany Umowy.

  6.5. Kołomnie nie udziela żadnej gwarancji pomocy technicznej i tym samym nie jest zobowiązane do dostarczania Usługodawcy jakiegokolwiek wsparcia, w tym wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z Usług lub Platformy. Na mocy niniejszego Regulaminu nie udziela się żadnych domniemanych licencji.

  6.6. Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Kołomnie ma uprawnienie do wiążącej Usługodawcę interpretacji Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.